Algemene Voorwaarden

1 1. Algemene Voorwaarden Van Zelst Media Solutions

Artikel 1 Algemeen 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts-)betrekking tussen Van Zelst Media Solutions (hierna: “VZMS”) en afnemer. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon die met VZMS een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Onder “overeenkomst” wordt tevens begrepen iedere (rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. 1.3 Toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door betrokken partijen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van VZMS zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. 2.2 Alle aanbiedingen van VZMS zijn geldig tot en met 30 dagen na de offertedatum. 2.3 Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn slechts bindend als deze door daartoe bevoegde personen van VZMS zijn gedaan. 2.4 Met het accorderen van de offerte (ook digitaal/per e-mail) geeft afnemer de aanbieding aan VZMS in opdracht en verklaart in te stemmen met deze algemene voorwaarden van VZMS. 2.5 VZMS is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan.

Artikel 3 Prijzen 3.1 Een overeenkomst wordt gesloten tegen de in de offerte gecalculeerde en door afnemer geaccordeerde prijzen. 3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief de wettelijk verschuldigde BTW, transportkosten, parkeerkosten, verblijfskosten en andere in verband met de levering en projectuitvoer te maken kosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen. 3.3 Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op levering af-magazijn/- opslagplaats. 3.4 Aan de in prijslijsten of andere documentatie vermelde condities, prijzen en specificaties van VZMS apparatuur, transport- en montageservices kunnen geen rechten worden ontleend door afnemer. Tevens kunnen deze zonder voorafgaand bericht door VZMS worden gewijzigd. 3.5 Indien het aan VZMS in opdracht gegeven project meerdere ruimten omvat, geldt de geoffreerde installatieprijs op voorwaarde dat de werkzaamheden achtereenvolgens en aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden onderbroken moeten worden, anders dan door VZMS zelf veroorzaakt, worden de extra tijd en werkzaamheden tegen meerwerk vergoeding aan afnemer doorberekend. 3.6 Additionele werkzaamheden of wachttijden die op locatie ontstaan door problemen met het netwerk, de apparatuur van afnemer of het uitblijven/stagneren van tussentijdse vooraf afgesproken (IT) support door afnemer, en die daarom buiten de offerte vallen, zullen direct aan afnemer worden gemeld (mondeling en daarna per e-mail) en na goedkeuring door afnemer als meerwerk worden uitgevoerd. 3.7 Kleinmateriaal wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het kleinmateriaal in projecten waarvoor een zogeheten fixed price is overeengekomen. 2 3.8 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: – in geval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering; – in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en geschatte hoeveelheden. 3.9 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft VZMS recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen de totalen.

Artikel 4 (Af-)levering, uitvoering werkzaamheden/diensten 4.1 De leveringstermijn voor goederen/werkzaamheden/diensten wordt in overleg met afnemer bepaald en is mede afhankelijk van de te realiseren voorzieningen en door derden te leveren producten. 4.2 De door VZMS opgegeven (af-)leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de afleveringstermijn levert geen verzuim op en kan nooit reden zijn voor afnemer om de opdracht te annuleren. 4.3 VZMS zal de afleveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de afleveringstermijn levert afnemer geen recht op (schade-)vergoeding op. 4.4 Indien een afleveringstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke afleveringstermijn, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst. 4.5 VZMS heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren. 4.6 In alle gevallen geschiedt verzending en/of vervoer van geleverde zaken voor rekening en risico van afnemer. De keuze van het vervoermiddel is aan VZMS. 4.7 Indien de aanvang van de projectuitvoer op verzoek van afnemer wordt uitgesteld, behoudt VZMS het recht de bestelde goederen alvast geheel of gedeeltelijk bij afnemer af te leveren 4.8 Indien afnemer de te leveren zaken c.q. de te verrichten werkzaamheden/diensten niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is VZMS in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. VZMS is alsdan tevens gerechtigd de te leveren zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan. 4.9 Zaken zijn voor risico van afnemer zodra zij in zijn feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht, dan wel in die van door de afnemer gebruikte hulppersonen.

Artikel 5 Retourzending, reclame, garantie en annulering 5.1 Bij annulering door afnemer behoudt VZMS zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van de orderwaarde. In die gevallen dat bij de uitwerking van de geannuleerde opdracht VZMS kosten heeft gemaakt, die de 15% van de opdrachtwaarde overstijgen, heeft VZMS ook het recht deze “meerkosten” in rekening te brengen. 5.2 Opdrachten voor maatwerk zoals meubilair, koffers en specifieke constructies kunnen niet geannuleerd worden. Leveringen van maatwerk kunnen niet retour genomen worden. 5.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VZMS, die alleen gegeven wordt na het volgen van de zogenoemde RMA procedure, is VZMS niet verplicht een retourzending van afnemer te accepteren. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door VZMS zijn gecrediteerd. Creditering geschiedt onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden zaken, met een minimum van EUR 25. De bij de oorspronkelijke levering in rekening gebrachte vrachtkosten zijn hiervan uitgesloten. 5.4 Reclame dient schriftelijk te geschieden binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten. Bij gebreke hiervan worden hoeveelheid en kwaliteit geacht door afnemer te zijn aanvaard. 3 5.5 In geval van beschadigde goederenontvangst dient dit direct op de aftekenlijst van de vervoerder aangetekend te worden, anders vervalt het recht op reclame. 5.6 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van VZMS genoegzaam is aangetoond dat de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal VZMS de keuze hebben of de niet-deugdelijk gebleken zaken/werkzaamheden/diensten kosteloos nieuw te leveren/opnieuw te verrichten of een korting op de prijs te verlenen. 5.7 Door uitvoering van één van de in artikel 5.6 genoemde prestaties zal VZMS terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen zaken of onderdelen worden eigendom van VZMS. 5.8 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten. 5.9 Fabrieksgarantie: minimaal 1 jaar op alle apparatuur, tenzij door fabrikanten anders bepaald; zo is de gangbare termijn voor externe voedingen, adapters en accu’s doorgaans 6 maanden. Projectielampen, filters, batterijen etc. zijn niet inbegrepen. 5.10 Op de door VZMS geleverde installatiewerkzaamheden (elektrotechnische installatie, montage, bekabeling en aansluitpunten) verstrekt VZMS een garantie van één jaar. 5.11 Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik. 5.12 Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc. 5.13 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VZMS is het afnemer niet toegestaan aan de geleverde apparatuur zelf reparaties te verrichten of door derden te laten verrichten, tenzij deze worden uitgevoerd door een door de fabrikant geautoriseerde servicepartner.

Artikel 6 Projectuitvoer op locatie 6.1 In geval van een complexe projectuitvoer (VZMS ID, VC en AV) vindt er een specifiek vooronderzoek plaats, waarbij een terzake deskundig en bevoegd persoon namens afnemer aanwezig dient te zijn. 6.2 De data waarop de uitvoerwerkzaamheden zullen plaatsvinden, wordt in overleg tussen VZMS en afnemer bepaald. 6.3 Indien afnemer de afgesproken datum voor de projectuitvoer wil wijzigen, dient dit uiterlijk 48 uur voor de eerder overeengekomen installatiedatum schriftelijk aan VZMS kenbaar gemaakt te worden. Dit geldt eveneens indien de aangegeven elektrotechnische en bouwkundige voorzieningen niet tijdig door afnemer gerealiseerd kunnen worden (geheel of gedeeltelijk). 6.4 Indien afnemer verzuimt om in overeenstemming met artikel 6.3 VZMS te informeren, kan VZMS de werkzaamheden niet onafgebroken uitvoeren en zal 40% van de installatiekosten aan afnemer worden doorberekend. 6.5 De meerhulp voor het versjouwen van die delen, die niet door VZMS zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe in te zetten hijs- of hefwerktuigen en takels zijn geen onderdeel van de overeenkomst en zullen op basis van nacalculatie aan afnemer worden doorberekend. 6.6 installatie-inspanningen worden, met aanvangstijden en eindtijden, nauwkeurig vastgelegd op een werkbon en door een bevoegd persoon namens afnemer gecontroleerd en ondertekend. 4 6.7 Afnemer stelt VZMS in de gelegenheid de werkzaamheden/diensten te verrichten, hetgeen inhoudt dat afnemer er voor zorgt dat: – de plaats van uitvoering van de werkzaamheden/diensten alsmede de toegang hiertoe bereikbaar is; – de afgesproken elektrotechnische en bouwkundige voorzieningen zijn uitgevoerd. VZMS gaat er vanuit dat eventuele 230-Volt voorzieningen en bouwkundige werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van buisleidingen en kabelgoten, door afnemer of in diens opdracht door derden worden voorzien; – VZMS kan beschikken over de voor de werkzaamheden/diensten benodigde faciliteiten; – het benodigde hef-, hijs-, stijg- en klimmateriaal volledig is voorzien en voor VZMS beschikbaar is; – op locatie er een deskundig aanspreekpunt is, die bevoegd is namens opdrachtgever op te treden. Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van de onder artikel 6.7 genoemde punten zullen door VZMS tegen de dan geldende tarieven worden doorbelast.

Artikel 7 Aansprakelijkheid 7.1 VZMS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door afnemer aan te tonen – grove schuld of opzet van VZMS of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen VZMS en afnemer gesloten overeenkomst. 7.2 VZMS is nimmer aansprakelijk voor: – indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder gevolgschade en/of immateriële schade die afnemer, of een derde, lijdt doordat VZMS of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. 7.3 Voor rekening en risico van afnemer komt in ieder geval schade veroorzaakt door: – fouten en/of gebreken in door afnemer verlangde constructies, werkwijzen, alsmede in door afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, bestek, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke; – gebreken in of ongeschiktheid van zaken die van afnemer afkomstig zijn of door hem zijn voorgeschreven, daaronder begrepen de onroerende zaak waarop, waarin of waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. de diensten worden verricht; – gebreken in of ongeschiktheid van een door of namens afnemer door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen. – de niet of niet tijdige levering van de in het vorige aandachtstreepje genoemde zaken; – afnemer of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden/diensten en/of verrichte leveringen; – verlies van materialen, onderdelen en/of gereedschappen die ten aanzien van de werkzaamheden/diensten door VZMS of een van zijn onderaannemers zijn aangevoerd, daaronder begrepen schade aan deze zaken; – gebrekkige nakoming van de overeenkomst, die toerekenbaar is aan afnemer, voorgeschreven onderaannemers en/of andere hulppersonen; – onrechtmatige daden van door VZMS en/of door afnemer ingeschakelde onderaannemers en/of andere hulppersonen; – het van VZMS afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door afnemer is goedgekeurd. 5 7.4 Indien afnemer bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op VZMS over wil dragen, dan zal VZMS niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij VZMS het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van VZMS kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet. 7.5 De aansprakelijkheid van VZMS is te allen tijde beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten overeenkomst door afnemer betaalde bedragen, exclusief de wettelijk verschuldigde BTW, met een maximum van € 100.000,– (honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. 7.6 Afnemer dient VZMS schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door VZMS verrichte prestaties. 7.7 Indien VZMS ondanks het in artikel 7.6 bepaalde aansprakelijk mocht worden gehouden, is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. VZMS heeft alsdan voor het gehele door haar betaalde bedrag ter voldoening van de schadevergoeding en kosten recht van regres op afnemer. 7.8 Het bepaalde in het vorige artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie VZMS zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst. 7.9 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval door verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten.

Artikel 8 Overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming) 8.1 In geval VZMS door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt, heeft VZMS het recht voor de duur van de overmachttoestand de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VZMS tot enige schadevergoeding gehouden is. 8.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van VZMS en overige buiten de controle van VZMS liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm maar ook veranderende wetgeving en/of overheidsmaatregelen.

Artikel 9 Betaling 9.1 Opdrachten met een totale orderwaarde minder dan € 10.000,- dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. 9.2 Bij projecten met een totale orderwaarde vanaf € 10.000,- geldt 40% betaling bij opdracht, 40% betaling bij aanvang van de werkzaamheden en levering materiaal, 15% betaling bij eerste oplevering en 5% na afhandeling van eventuele restpunten. 9.3 Bij betaling op rekening is een kredietacceptatie vereist. . 9.4 VZMS zal niet starten met de projectuitvoer bij afnemer op locatie voordat de eerste termijnfactuur door afnemer is voldaan. 6 9.5 Als betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is afnemer van rechtswege in verzuim en een rente ad 10% per jaar verschuldigd over het openstaande bedrag. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,-. 9.6 Reclameren omtrent de facturering dient – onverminderd het bepaalde in artikelen 5.4 en 5.5 – binnen 8 werkdagen na factuurdatum te geschieden. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 10 Ontbinding 10.1 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een overeenkomst voortvloeiend, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van afnemer heeft VZMS het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 10.2 Ingeval VZMS tot ontbinding overgaat, zijn al haar vorderingen op afnemer in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht 11.1 Offertes, monsters, schema’s, tekeningen en/of andere bescheiden, behorend bij een aanbieding of betrekking hebbend op een opdracht of overeenkomst, alsmede de daarvan deel uitmakende systeemontwerpen, zijn en blijven eigendom van VZMS en mogen – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van haar directie – niet geheel of gedeeltelijk worden openbaargemaakt, gekopieerd, gebruikt, nagebootst of aan derden worden aangeboden. 11.2 Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten, werkzaamheden en diensten. 11.3 Alle van VZMS afkomstige informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. De in de vorige artikelleden aangeduide bescheiden moeten op eerste verzoek van VZMS worden teruggegeven, zonder dat enige kopie, in welke vorm dan ook, wordt behouden. 11.4 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, die VZMS lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het in de voorgaande artikelleden bepaalde. 11.5 VZMS neemt alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen om te voorkomen dat door haar geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden/diensten in strijd zijn of komen met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van een derde. 11.6 Indien ondanks het in artikel 11.5 bepaalde, ten gevolge van verwijtbaar handelen van VZMS of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, inbreuk wordt gemaakt op een dergelijk recht, dan zal VZMS, onverminderd het bepaalde in artikel 7 en naar eigen keuze, het recht hebben ofwel de betreffende zaak c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten te vervangen of te wijzigen dan wel het recht verwerven om het gebruik van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door afnemer voor deze zaken/werkzaamheden/diensten betaalde prijs en met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving. Een en ander mits is voldaan aan het bepaalde in artikel 11.7. 11.7 Afnemer dient VZMS onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten door VZMS inbreuk maakt op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom. 7

Artikel 12 Eigendomsbepalingen 12.1 VZMS blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken, alsmede van eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten, tot het moment van volledige voldoening door afnemer van de tegenprestatie. Dit geldt zowel de door VZMS krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken als de krachtens een zodanige overeenkomst (tevens) ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. 12.2 Afnemer is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken. 12.3 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VZMS bewaren.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 13.1 Op alle overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.